• :
  • :
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Đinh Trang Hòa II

Kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT DI LINH

TRƯỜNG THCS ĐINH TRANG HOÀ II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ ộc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       Số      /KH-THCS ĐTH II                  

Đinh Trang Hòa, ngày ….  tháng ….. năm 2019

 

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Thực hiện văn bản số 30/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng  giáo dục và Đào tạo Di Linh về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THCS Đinh Trang Hòa II;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 – 2019, Trường THCS Đinh Trang Hòa 2 xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019 – 2020 với các nội dung cụ thể như sau.

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

2. Duy trì ổn định chất lượng hai mặt giáo dục. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS. Chú trọng hoạt động trải nghiệm, ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh tham gia thi KHKT và phụ đạo học sinh hạn chế năng lực bộ môn. Đặc biệt quan tâm các nhóm đối tượng là học sinh dân tộc, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng việc phụ đạo, củng cố thường xuyên kiến thức, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, phân hóa nhóm đối tượng, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 2559/SGDĐT- GDTrH ngày 12/9/2016 (Phần I) của Sở GDĐT; gắn kết với việc thực hiện CT GDPT 2018. Tập trung chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo các chuyên đề cấp trường, cụm trường.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN, GVTPTĐ, CB-GV được phân công làm công tác TVTL. Tổ chức đánh giá CB-GV theo chuẩn sát thực tế. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình tập huấn, bồi dưỡng CM nghiệp vụ, BDTX theo kế hoạch. Tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn để GV đạt trên chuẩn 100% vào năm 2021.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật với phương châm: kịp thời, công khai, dân chủ, minh bạch, có tác dụng động viên, khuyến khích, răn đe, với các tiêu chí thi đua rõ ràng, cụ thể, gắn với hiệu quả nhiệm vụ được giao. Khuyến khích cá nhân có sáng tạo, đổi mới, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học. Kiểm tra, đánh giá GV thông qua hiệu quả học tập, nhận thức HS.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 Công văn số 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 trong đó tổ chuyên môn, nhóm bộ môn cần tập trung vào các nội dung:

Tiếp tục tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học, xây dựng các chủ đề dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, thực hành pháp luật.

Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 2559/SGDĐT- GDTrH ngày 12/9/2016 (Phần I) của Sở GDĐT gắn kết với việc thực hiện chương trình GDPT 2018.

2.Tăng cường vào việc phụ đạo học sinh có năng lực hạn chế về từng bộ môn, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông…

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 5206/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thưc hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề phổ thông năm học 2019 -2020 tiếp tục thực hiện theo Công văn số 769/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Sở GDĐT.

  4. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, chú trọng lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT.

Thường xuyên tổ chức tốt một số hoạt động nhằm rèn kỹ năng sống, phát huy năng lực học sinh, ôn lại truyền thống nhà trường, quê hương bằng nhiều hình thức như: câu lạc bộ, kịch hóa, hùng biện, thuyết trình, vẽ tranh, thực hiện dự án, viết cảm nghĩ, làm báo tường, hội thảo, thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ TDTT. Tăng cường sinh hoạt giao lưu giữa các trường, cụm trường nhằm rèn kỹ năng sống; học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong dạy và học. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển sang hướng hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn số 226/SGDĐT GDTrH ngày 14/02/2019 của Sở GD-ĐT Lâm Đồng về tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm từ năm học 2018 – 2019.

B. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ.

I. Duy trì sỹ số, thực hiện phổ cập giáo dục.

1. Chỉ tiêu:

+ Giữ vững thành tích kết quả công tác Phổ cập THCS trong địa bàn góp phần hoàn thành công tác PCGD trên toàn xã, nhằm đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Đinh Trang Hoà trong năm 2019

+ Huy động học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt 100%

+ Duy trì sĩ số chung : từ 99 % trở lên;

+ Duy trì tỷ lệ học sinh từ 5 đến 18 tuổi đạt từ 90% trở lên (PCGD trong địa bàn)  

2. Một số biện pháp:

GVCN: Nhiệt tình, quan tâm, thương yêu HS và phải thường xuyên bám lớp, cần chú ý phối hợp với GV bộ môn, gia đình HS, các tổ chức đoàn thể để nắm bắt kịp thời tình hình HS, phòng chống tư tưởng HS chán học dẫn đến bỏ học, không để HS đã bỏ học đi vận động học lại, hiệu quả sẽ không cao. GVCN phải thật kiên trì vận động khi có HS bỏ học. Tăng cường công tác tham mưu và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, với cán bộ thôn, xã để có sự hỗ trợ, giúp đỡ khi vận động HS ra lớp.

GVBM: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm chăm lo đến HS, không để HS học không hiểu bài dẫn đến chán học. Có thái độ thân mật, thương yêu, tôn trọng HS. Chủ động trao đổi, bàn bạc với CMHS khi cần thiết.

Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tại địa phương qua việc điều tra, cập nhập số liệu trên hệ thống ESCI của Bộ GD&ĐT chính sác trước 15/12/2019. Lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

II. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

1. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện 100 % các bài thực hành thí nghiệm trong chương trình.

- 100% giáo viên thực hiện giảng dạy đúng theo chương trình.

- 100%  Giáo viên thực hiện tốt vệc đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong dạy học và không sử dụng phương pháp đọc chép, chiếu chép.

- 100% GV thực hiện công tác dự giờ đúng theo quy định (30 tiết/năm học)

b. Một số biện pháp:

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên cũng như việc chuẩn bị các tiết thực hành, thí nghiệm. Xây dựng và đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT và hướng dẫn 8382/BGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 12 năm 2011 về hướng dẫn xếp loại học sinh. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Các tổ chuyên môn đẩy mạnh công tác dự giờ theo đúng tinh thần công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT, Công văn số 2559/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

Thực hiện nghiêm túc giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới ở các bộ môn vào giảng dạy áp dụng từ năm học 2010 – 2011; Phân phối chương trình đã được tồ chuyên môn, giáo viên bộ môn thảo luận và thống nhất áp dụng trong năm học 2019 – 2020.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

a. Chỉ tiêu.

- 100% giáo viên thực hiện tốt công tác biên soạn đề kiểm tra 1 tiết, cuối kì, cuối năm đảm bảo theo đúng quy định.

- 100% giáo viên thực hiện đánh giá học sinh theo đúng quy định của ngành.

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc cập nhập điểm thướng xuyên qua hệ thống sổ điểm điện tử  VNPT – School.

b. Biện pháp

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện tốt việc việc sử dụng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục trong nhà trường.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận theo đúng tinh thần văn bản 8773/BGDĐT ngày 30/12/2010 về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Chú trọng việc kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Tích cực việc cập nhập điểm qua hệ thống sổ điểm điện tử VNPT – School theo quyết định số 1019/QĐ-SGDĐT ngày 24/10/2017 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử từ năm học 2017 – 2018 của Sở GD-ĐT.

Phấn đấu đến cuối năm

* Học lực:

- Học lực đạt 60% trở lên học sinh khá, Giỏi; không có học sinh kém về học lực; tốt nghiệp THCS đạt: 100%; lên lớp sau thi lại 100%

- 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề có kết quả từ khá trở lên.

- Phấn đấu tăng số môn học sinh giỏi huyện, tỉnh các môn văn hoá và có học sinh đạt thành tích trong các cuộc do Phòng GD&ĐT tổ chức.

* Hạnh kiểm: 

- Hạnh kiểm đạt 97% trung bình trở lên, không có học sinh đạo đức xếp loại yếu; không có học sinh vi phạm luật ATGT và TNXH

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn.

1. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng , yên tâm công tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các cuộc vận động “ Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” .

- 100% giáo viên hiểu biết Pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề khá giỏi, không vi phạm quy chế CM, vi phạm chính sách dân số, vi phạm ATGT, không viết đơn thư khiếu nại, tố cáo sai quy định.

- Phấn đấu có trên 70% giáo viên, nhân viên và người lao động đạt danh hiệu LĐTT

- 100% đạt chuẩn HT - PHT - GV từ khá trở lên, có chiến sỹ thi đua cấp CS theo tỷ lệ quy định.

- 100% Tổ chuyên môn và GV thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng và thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn trên trang mạng “truonghocketnoi.edu.vn” 1 lần/ tháng.

- 100% tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo đúng quy định (4 chuyên đề/năm).

- 100% tổ chuyên môn thực hiện tốt việc đăng tải thông tin, bài viết của tổ lên website ít nhất 01 bài có chất lướng trên tháng

2. Biên pháp.

Tích cực tham gia tập huấn chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng nội dung giáo dục địa phương… đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới do PGD tổ chức.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối", thông qua giao lưu, hội thảo, học tập và chia sẻ trong cụm trường và liên cụm trường.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối". Chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, tổ trưởng chuyên môn; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014và Công văn số 2559/SGDĐT- GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở GDĐT.

Năm học 2019 – 2020, tăng cường tổ chức chuyên đề, hội thảo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. Yêu cầu có ít nhất 4 chuyên đề/tổ, Tích cực hưởng ứng các hoạt động chuyên môm trong cum thi đua số 3 đề ra. Các chuyên đề tập trung hướng dạy học theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề, dạy học STEM và trải nghiệp sáng tạo ...

IV. Tham gia các hội thi trong năm học.

1. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi cấp trường.

- 100% CB, GV, NV có SKKN, GPHI đạt loại khá trở lên.

- 100% tổ chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua và tích cực tham gia các hội thi do trường và ngành phát động

- 100% thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức.

- Phấn đấu có học sinh đạt giải trong Hội thi KHKT, hùng biện Tiếng anh, Hội khỏe phù đổng năm học 2019 – 2020 do ngành tổ chức.

2. Biện pháp.

Phân công GV có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao bồi dưỡng HS đồng thời thực hiện kịp thời chế độ chính sách GV bồi dưỡng, động viên khen thưởng kịp thời.

 Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và các phong trào thi đua trong năm qua đó không ngừng học tập, trao đổi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về mọi mặt.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ nhằm bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và hướng tới mục tiêu cùng phát triển.

V. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

1. Chỉ tiêu:

- 100% CB GV NV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% tổ chuyên môn, giáo viên, và các bộ phận được kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

2. Biện pháp.

Thực hiện kế hoạch số 22a/KH-THCS ĐTH II kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 – 2020 của trường THCS Đinh Trang Hoà II cụ thể:

Kiểm tra toàn diện nhà trường, kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, kiểm tra tổ, nhóm chuyên môn, kiểm tra lớp, học sinh …

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, củng cố Ban kiểm tra nội bộ trường học đảm bảo số lượng, chất lượng, thực hiện đúng chức năng kiểm tra theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người kiểm tra; tinh thần và thái độ tiếp thu của người được kiểm tra.

Chú trọng công tác tự kiểm tra. Đổi mới hình thức kiểm tra, đối chiếu kết quả kiểm tra với các văn bản quy định để đánh giá, xếp loại phù hợp, tránh hình thức. Xử lý các vấn đề sau kiểm tra, kiểm tra lại việc xử lý các vấn đề nảy sinh sau kiểm tra.

Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra các hoạt động các tổ chức, bộ phận. Có biện pháp giúp đỡ thúc đẩy cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi được kiểm tra. Có biên bản kiểm tra, hồ sơ kiểm nội bộ theo quy định.

VI. Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn.

1. Chỉ tiêu.

- 100% CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn.

- 100% tổ, nhóm phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hoàn thành việc viết báo cáo và thu thập minh chứng được mã hóa và phù hợp với nội hàm chỉ báo.

2. Biện pháp.

Thực hiện Thông tư 18/ TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành những quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công Văn 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các biểu mẫu liên quan đến công tác tự đánh giá Kiểm định chất lượng. Từng nhóm phụ trách tiêu chuẩn thu thập, tổng hợp các minh chứng cho từng tiêu chí và thực hiện các  hiệm vụ khác khi được hội đồng tự đánh giá giao nhiệm vụ.

3. Thời gian thưc hiện.

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá, thu thập minh chứng trước 30/9/2019

Đón đoàn kiểm tra kĩ thuật công tác KĐCL và XDTrC của Phòng GD-ĐT về trường trong tháng 10/2019.

Đón đoàn đánh giá ngoài kiểm tra công tác KĐCL và XDTrC của Sở GD-ĐT về trường trong tháng 11/2019.

VII. Tổ chức thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường năm học 2019 – 2020. Tổ trưởng tổ chuyên môn có trách nhiệm triển khai kế hoạch chuyên môn của nhà trường tới toàn thể giáo viên trong tổ, đồng thời tích cực sinh hoạt chuyên môn tìm ra những giải pháp khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019 – 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các bộ phận, cá nhân kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo nhà trường xêm xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Các tổ chức đoàn thể trong trường như: Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN, tài chính, thư viện, thiết bị thực hiện tốt công tác phối hợp với chuyên môn nhà trường góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn đồng thời cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.

 

    Nơi nhận:

  • Hiệu trưởng;
  • Tổ trưởng chuyên môn;
  • Lưu hồ sơ CM, VT.

             

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 17
Tháng 09 : 329
Năm 2021 : 6.153