1. Tổ trưởng tổ văn phòng
Họ tên: Phạm Thị Nhàn
Điện thoại: 0334525486
Email: nhandth2@gmail.com
 
 
2. Nhân viên bảo vệ
Họ tên: Lại Văn Ngân
Điện thoại: 0972307561
Email
 
3. Nhân viên văn thư
Họ tên: Phạm Hồng Diên
Điện thoại: 0978989242
Email: hongdien421990@gmail.com
4. Nhân viên thiết bị
Họ tên: Trần Thị Hằng
Điện thoại: 0348512168
Email
 
5. Nhân viên kế toán
Họ tên: Phạm Thị Linh
Điện thoại: 
Linhpham2987@gmail.com