1. Tổ trưởng
Họ tên: Nguyễn Tất Chương
Điện thoại: 0964201979
Email: hoatrinhnubtd@gmail.com
 
2. Giáo viên
Họ tên: Nguyễn Thị Ý Tâm
Điện thoại: 0367422892
Email: tranhuy199@gmail.com
 
3. Giáo viên
Họ tên: Vũ Thị Thúy Mùi
Điện thoại: 0359515595
Email: muivietphuong@gmail.com
 
4. Giáo viên
Họ tên: Phạm Thị Như Trang
Điện thoại: 0965923917
Email: tranghungdungly@gmail.com
 
5. Giáo viên
Họ tên: Vũ Văn Thành
Điện thoại: 0933486772
Email: thanhvudth2@gmail.com
 
6. Giáo viên
Họ tên: Nguyễn Thị Thiên Thu
Điện thoại: 0978019094
Email: thienthuhn1211@gmail.com