1. Tổ trưởng
Họ tên: Trần Văn Lưỡng
Điện thoại: 0376383800
Email: tluong1981@gmail.com
 
2. Giáo viên
Họ tên: Trần Thị Đan
Điện thoại: 0367668842
Email: totrananhthu@gmail.com
 
3. Giáo viên
Họ tên: Phạm Thị Hà
Điện thoại: 0382183184
Email: giahuy04082007@gmail.com
 
4. Giáo viên
Họ tên: Trần Thị Ngọc
Điện thoại: 0971565108
Email: tocnauxinh89@gmail.com
 
5. Giáo viên
Họ tên: Đỗ Thị Minh Lệ
Điện thoại: 0987234651
Email: dothiminhle1982@gmail.com