1. Tổ trưởng

Họ tên: Hồ Xuân Thắng

Điện thoại: 0348512168

Email: thangxuanho80@gmail.com

2. Giáo viên

Họ tên: Nguyễn Thị Yến

Điện thoại: 0349773056

Email: nguyenngocyen0308@gmail.com

3. Giáo viên

Họ tên: Trần Thị Thái Dung

Điện thoại: 0374992811

Email: thaidungking@gmail.com

4. Giáo viên

Họ tên: Hoàng Duy Khánh

Điện thoại: 01662763252

Email: duykhanhliennghia81@gmail.com