1. Chủ tịch công đoàn
Họ tên: Nguyễn Văn Cự
Điện thoại: 0395960929
Email: 
 
2. Phó chủ tịch công đoàn
Họ tên: Phạm Thị Hà
Điện thoại: 0382183184
Email: giahuy04082007@gmail.com